Köpvillkor

Allmänt

Inkommande beställning besvaras med en skriftlig orderbekräftelse via mail. Avtal om köp anses föreligga när Mikrolab Stockholm AB bekräftat beställningen. För att kunna göra en beställning skall du ha fyllt 18 år. I samband med varje beställning skall kund ta del av och godkänna dessa avtalsvillkor. Mikrolab förbehåller sig rätten att ändra eventuella felaktigheter i innehåll och prislista i webshopen. Alla beställningar anses bindande.

Priser

Priser anges i svenska kronor och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Frakt

Fraktkostnad som täcker leverans av provtagningsmaterial till kund samt retur av prover till laboratoriet ingår i priset för paketen. Leverans sker till största möjliga mån till din närmaste och från din närmaste DHL Service Point. Du kan även lämna in provet direkt till vårt laboratorium. Observera att Mikrolab endast förmedlar DHLs transporttjänst som ett alternativ och inte ansvarar för provtagning eller transport.

Betalningsvillkor

Mikrolab Stockholm AB använder Klarna Checkout för privatkunder. Mer information om Klarna Checkout finner du på denna adress.

Leverans

Normal leveranstid av provtagningsmaterial är mellan 2-5 arbetsdagar. Normalleveranstid för analysrapport överstiger i normalfallet inte 15 arbetsdagar. Laboratoriet äger rätt att endast utföra de analyser enligt beställningen som ger relevanta resultatvärden med hänsynstagande till provets beskaffenhet vid ankomst. Om provet vid ankomst till laboratoriet kan antas ha förändrats från sin ursprungliga karaktär på så sätt att önskad undersökning ej kan anses meningsfull, äger laboratoriet rätt att kassera provet eller endast utföra vissa av önskade beställningar. Exempel på orsaker då prov kan förändras är vid förvaring i olämpligt provtagningskärl eller förpackning, felaktig förvaringstemperatur eller vid för lång tid mellan provtagning och ankomst till laboratoriet. Laboratoriet rådgör i möjligaste mån med beställaren innan beslut kring detta tas. I normalfallet behöver analys påbörjas inom ett dygn, varför det inte är möjligt att skicka prover under fredagar och lördagar. All kommunikation mellan Kund och Mikrolab sker med e-post. Mikrolab står ej för risken att provtagningsmaterial skadas eller kommer bort under transporten till och från laboratoriet. Vid ej uthämtade paket som returneras till Mikrolab faktureras en avgift om 300 kr för nytt utskick av provtagningsmaterial, inkl transporter och administration. Detta gäller även om Kund önskar genomföra omprovtagning pga provets beskaffenhet gjorde det olämpligt för analys. Begäran om nytt utskick av provtagningsmaterial ska ske via e-post och inkludera dina kunduppgifter och det aktuella beställningsnumret. Du som beställare har 4 månader från ursprungligt beställningsdatum på dig att göra en sådan begäran.

Ångerrätt och Retur

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att inom 14 dagar ångra ditt köp. Ångerfristen räknas från den dag du erhållit orderbekräftelse på din beställning. Vill du utnyttja din ångerrätt skall du meddela detta till Mikrolab per e-post på adress mikrolab@mikrolab.se. Returnera därefter utskickat material (väska, kylklampar samt provmaterial) till Mikrolab Stockholm AB, Kung Hans Väg 3, 192 68 SOLLENTUNA. Återbetalning kommer att göras senast inom 30 dagar från den dag då Mikrolab tog emot kundens meddelande om att ångerrätt utnyttjats. Retur sker på egen bekostnad. Mikrolab debiterar 300 kr vid utebliven retur. Har provet inkommit för analys till oss och tjänsten påbörjats har du ej rätt till ångerfristen.

Reklamation

Kund som vill göra gällande att det är något fel med provtagningsmaterial meddela detta till oss per e-post; mikrolab@mikrolab.se så vi kan skicka ut nytt materialutan avgift.Kund som vill göra gällande att fel är begånget i analysarbetet skall omgående efterresultatets erhållande meddela laboratoriet detta per e-post. Inom tio dagar, räknat från dag då sådant meddelande lämnats skall beställaren utförligt och skriftligen meddela laboratoriet i vad felet bestod. Mikrolab följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer.

Ansvarsbegränsning

Vad som ovan sagts och utöver vad som föreskrivits i Konsumenttjänstlagen, har Mikrolab inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

Personuppgifter

I samband med beställning godkänner du att dina personuppgifter lagras och används för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte. I och med godkännande av dessa köpvillkor ger du ditt samtycke till användning av dina personuppgifter. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna rättas till eller raderas. Förmedling av uppgifter om brunnsvattenundersökningarna till SGU (Sveriges Geologiska Undersökningar) och till den kommun där brunnen är belägen sker endast med ditt samtycke.

Sekretess

Mikrolab Stockholm AB (c/o ALS Scandinavia AB) skall betrakta all information från uppdragsgivaren i samband med uppdrag som dennes egendom och behandla den som konfidentiell. Detsamma gäller analysresultat och annan information som framtas av ALS Scandinavia vid arbete med provmaterial och information som uppdragsgivaren tillhandahållit.

ALS kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, tillsynsmyndigheter, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldig att göra det enligt lag eller för att upprätthålla vår ackreditering. I de fallen vi har för avsikt att lämna ut konfidentiell information om uppdragsgivaren kommer vi, vid behov, informera denne om detta och vilken information det rör sig om.

Befrielsegrunder

Bland annat följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder (force majeure), om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande: Arbetskonflikter, militärinkallelser och varje annan svårighet att erhålla arbetskraft, krig,blockad, avspärrning, politiska oroligheter, statsingripanden av olika slagsåsom beslag, export- och importförbud, vägrade licenser från myndigheters sida, eldsvåda, vattenbrist, vattenflöde och andra naturhändelser, maskinskada eller andra rubbningar i Mikrolabs arbete, brist på transportmedel eller andra trafikrubbningar vid järnvägar, hamnar eller andra trafiksituationer, försenade fartyg eller andra transportmedel, kassationer som skäligen icke kunde förutses, felaktig eller försenad leverans av väsentliga substanser för analysens framtagande, uteblivna råvaror eller kraft mm eller andra förhållanden, likgiltigt av vilken art som ligger utanför laboratoriets kontroll och påverkar Mikrolabs förmåga att uppfylla sina förpliktelser. Det åligger part som vill åberopa ovan angivna omständigheter att utan uppskov skriftligen meddela den andra parten via e-post om uppkomsten härav liksom om dess upphörande.

Tvist

Tvister avseende tillkomst, tolkning eller tillämpning av det genom uppdraget tillkomna avtalet, skall avgöras av allmän domstol. Anspråk mot Mikrolab förfaller omtvisten inte inleds inom ett år räknat från dag då rapport från Mikrolab förelegat.

Övrigt

Genom att kunden bekräftar villkoren bekräftas att kunden tagit del av och godkänt dessa avtalsvillkor samt har fyllt 18 år. Efter genomförd beställning äger inte Mikrolab rätten att ändra köpvillkoren.

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900