Skogsbrand – fullständig analys enligt Livsmedelsverkets rekommendationer
3295 kr

Om

Har du egen brunn i brandområdet bör du skicka in vattenprov för analys. Du som tar ditt dricksvatten från egen brunn har själv ansvar för att kontrollera dricksvattnets kvalitet efter en skogsbrand. Livsmedelsverket avråder från att dricka vatten som är tydligt färgat eller har en främmande lukt och smak. Även om vattnet inte är missfärgat, smakar eller luktar illa bör du testa vattnet från din brunn efter en skogsbrand. Vissa föroreningar kan fördröjas, därför bör man ta två prover, ett efter skogsbranden och ett senare efter en period med mer omfattande regn eller snösmältning. Rådgör med kommunens miljökontor.

Detaljerad beskrivning

Olika brunnar är olika utsatta – vad kan hända med ditt dricksvatten efter skogsbrand?

 • Grävda brunnar kan påverkas mycket snabbt vid regn eller av släckvatten. Om mycket släckvatten har använts kan bakterier komma in i brunnen.
 • I bergborrade brunnar finns både risk för akut påverkan men effekterna kan även visa sig efter en längre tid, till exempel efter omfattande regn eller efter snösmältning. Även på bergsborrade brunnar finns risk för att bakterier tränger in i brunnen när mycket släckvatten använts.

Vid skogsbrand rekommenderar Livsmedelsverket att analysera brunnen i enlighet med Bilaga 1 i Råd om enskild dricksvattenförsörjning. Det är ett utökat paket som innehåller:

 • Fysikaliska/kemiska Analyser: COD(Mn), konduktivitet, pH, alkalinitet, turbiditet, färg, Lukt
  • Anjoner: Flourid, Nitrat, Nitrit, Klorid, Sulfat, Klor, total aktivt, Klorid
  • Närsalter: Ammonium, Nitrit, Fosfat
  • Metaller: Järn, Kalcium, Kalium, Koppar, Magnesium, Mangan, Natrium, Hårdhet (total), Bly, Uran, Aluminium, Antimon, Arsenik, Cyanid, Kadmium, Krom, Kvicksilver, Nickel, Selen,
 • Polycykliska aromatiska kolväten (PAH)
 • Radon
 • Mikrobiologiska analyser: Odlingsbara mikroorganismer 22°C (3 dygn), Escherichia coli (E. coli), Koliforma bakterier

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900