Radon i dricksvatten
550 kr

Om

Problem med höga radonhalter är vanliga. Radon förekommer främst i vatten från bergborrade brunnar, men kan även förekomma i låga halter i vatten från jordbrunnar. Höga radonhalter i grundvatten är vanligare i områden där berggrunden har höga uranhalter, men påträffas även i andra områden.

Detaljerad beskrivning

De lokala geologiska förhållandena har avgörande betydelse för radonhalten. Vatten från borrade brunnar behöver därför analyseras med avseende på radon. Med halter över 1 000 bequerel per liter (Bq/l) är vattnet att betrakta som otjänligt enligt Socialstyrelsens allmänna råd om dricksvatten. Påverkan på hälsan Den huvudsakliga risken med radon i vatten är att radonet avgår till inomhusluften, vilket ökar risker för lungcancer. De flesta som drabbas av lungcancer från radon är rökare. Mer finns att läsa i Socialstyrelsens handbok Radon i inomhusluft 18.

Vid höga radonhalter rekommenderas att åtgärder vidtas. För radon finns godtagbar reningsteknik tillgänglig, både för vattenverk och för enskilda vattentäkter. Tekniken är i de flesta fall inriktad på att avlägsna radongaserna genom luftning.

För vatten från bergborrade brunnar finns alltid risk att ha förhöjda radonhalter. Därför bör också radonhalten i grundvattnet kontrolleras. Vid förhöjda halter finns risk för hälsoeffekter och vattnet bör då inte användas till dryck eller livsmedelshantering. Om förhöjda radonhalter förekommer i vattnet finns även risk för hälsoeffekter vidinandning av radonhaltig luft (exempelvis vid duschning). Radon från vatten tillsammans med markradon och/eller radon från byggnadsmaterial kan ge höga halter i bostadsluften.

Källa: Livsmedelsverkets handbok om borrade brunnar

Mikrolab Stockholm AB

Mikrolab erbjuder ett brett sortiment av ackrediterade mikrobiologiska analyser av vattenprover. Rent färskt dricksvatten är nödvändigt för oss människor men det är också nödvändigt att kontrollera vatten från andra delar av dess kretslopp. Vi utför analyser på allt från dricksvatten till badvatten.

Mikrolab har bedrivit analysverksamhet inom läkemedel läkemedel- och medicintekniska industrierna sedan 1974 där extremt fokus ligger på kvalité och framförallt att göra rätt. Mikrolab erbjuder, snabba, kostnadseffektiva analyser med stort fokus på kvalité både avseende diagnostiken men också på arbetet runt omkring.

Kontaktinformation

Mikrolab Stockholm AB
556794-2171
Tel: 08-297900
Fredrik Johansson
info@vattenprovtagning.se
Tel: 08-297900